Tytuł Bazyliki Mniejszej

W sobotę, 28 września 2019 r. nasz kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim został podniesiony do godności Bazyliki Mniejszej specjalnym dekretem papieża Franciszka. Uroczystej Mszy świętej o godzinie 11:30 przewodniczył legat papieski, kardynał Stanisław Ryłko. Poniżej znajdują się wszystkie dokumenty regulujące nadanie tytułu Bazyliki Mniejszej Piotrkowskiej Farze.

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia (kliknij, aby przejść).

 

Łódź, 28 września 2020

…….ARCYBISKUP
METROPOLITA ŁÓDZKI

…….Decyzją Stolicy Apostolskiej „piotrkowska fara” pod wezwaniem Św. Jakuba została ogłoszona Bazyliką Mniejszą. To ważny tytuł, który podkreśla szczególny związek wspólnoty lokalnego Kościoła z osobą i nauczaniem Ojca Świętego. W naszej Archidiecezji Bazylika Św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim jest jedyną obok Łódzkiej Archikatedry Bazyliką Mniejszą. Boża Opatrzność pozwala nam uczestniczyć w radosnej uroczystości, która wpisuje się w obchody jubileuszowe 100-lecia utworzenia Diecezji Łódzkiej. Jestem głęboko przekonany, że ta czcigodna Świątynia – tak ważna w dziejach Kościoła w naszej Ojczyźnie – stanie się ważnym centrum modlitwy we wszystkich intencjach papieża Franciszka, a także poznawania i przekazywania Jego przesłania.

…….Bazylika Mniejsza Św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim od XIV wieku jest głównym kościołem miasta. Swoim pięknem i gotycką architekturą z czasów Kazimierza Wielkiego zaprasza wiernych i przybywających do królewskiego miasta by kontemplować dzieło Pana Boga wielu pokoleń ludzi. Piotrkowska Bazylika zapisała się w historii jako jeden z najważniejszych kościołów w Rzeczypospolitej XV-XVII wieku, jako miejsce zjazdów polskiego duchowieństwa i możnowładców, by podejmować ważne decyzje dla polskiego państwa i Kościoła. Również dziś Bazylika jest dumą Piotrkowian i swoim pięknem zachwyca odwiedzających ją pielgrzymów z Polski i spoza jej granic.

…….Niech nasza wspólna modlitwa zanoszona do Wszechmogącego Ojca pod przewodnictwem Jego Eminencji Kardynała Stanisława Ryłki, Archiprezbitera Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie, będzie wielkim dziękczynieniem wiernych całej Archidiecezji Łódzkiej za 100 lat jej żywej obecności i wiernego głoszenia Ewangelii Chrystusa.

…….Na to pełne radości świętowanie wszystkim Wam, Drodzy Bracia Siostry i Bracia,

…….z serca błogosławię

✠ Grzegorz Ryś

Arcybiskup Metropolita Łódzki

 

 

Watykan, 22 marca 2019

Kongregacja ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów

Prot. n. 82/19

 

Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie,

…….niniejsza Kongregacja otrzymała list, z datą 31 stycznia 2019 roku, wraz z załączoną dokumentacją, w którym Wasza Ekscelencja prosi o przyznanie tytułu Bazyliki Mniejszej kościołowi parafialnemu pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim w Archidiecezji Łódzkiej.

…….Niniejsza Dykasteria z radością przesyła w załączniku Dekret przyznania tytułu Bazyliki Mniejszej temu ważnemu kościołowi, który pragnąc jeszcze bardziej zaznaczyć więź z Kościołem Rzymskim i Ojcem Świętym, stanowi jednocześnie przykład szczególnego życia liturgicznego i duszpasterskiego w diecezji. W związku z powyższym pragniemy zwrócić uwagę Waszej Ekscelencji na przywileje związane z tytułem Bazyliki Mniejszej, jak również na zadania i obowiązki związane z życiem liturgiczno-duszpasterskim, zawarte w rozdziałach III i IV Dekretu Domus Ecclesiae z 9 listopada 1989 roku (por. Notitiae 26 [1990] 15-17 i Acta Apostolicae Sedis 82 [1990] 438-440).

…….Pragnę wyrazić Waszej Ekscelencji należny szacunek i braterską jedność w Panu naszym.

✠ Arthur Roche

Arcybiskup Sekretarz

 

 

Kongregacja ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów

Prot. n. 82/19

 

 

Dla Archidiecezji Łódzkiej

…….wychodząc naprzeciw prośbie Jego Ekscelencji Najczcigodniejszego Księdza Grzegorza Rysia Arcybiskupa Łódzkiego, wyrażonej w piśmie z dnia 31 stycznia w 2019 roku, w którym przedłożył prośby i pragnienia duchowieństwa i wiernych, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na mocy szczególnych uprawnień udzielonych przez Ojca Świętego FRANCISZKA, podnosi kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Piotrkowie Trybunalskim do tytułu i godności Bazyliki Mniejszej, nadając wszystkie prawa i przywileje liturgiczne przysługujące mu zgodnie ze zwyczajem, przy zachowaniu obowiązujących przepisów Dekretu „O Tytule Bazyliki Mniejszej” ogłoszonego dnia 9 listopada 1989 roku.

…….Bez względu na wszelkie przeciwne rozporządzenia.

…….W siedzibie Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 22 marca 2019 roku.

 

✠ Robert Kard. Sarah

Prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów

 

✠ Arthur Roche

Arcybiskup Sekretarz