Sakrament chrztu świętego

Dokumenty niezbędne do spisania aktu chrztu:

  1. odpis aktu urodzenia (z USC),
  2. dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania).

Do pełnienia funkcji chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  • jest wyznaczony do tego przez rodziców,
  • otrzyma z parafii faktycznego miejsca zamieszkania stosowne zaświadczenie,
  • ukończył 16 lat,
  • przyjął sakrament bierzmowania w kościele katolickim,
  • prowadzi życie zgodne z wiarą,
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej,
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.